Zapytanie ofertowe na dostawę systemu CRM oraz usług związanych z konfiguracją systemu CRM wraz z usługą szkoleniową do Hotelu Żywiecki.

Przedmiot zamówienia:
– Dostawa systemu CRM – 1 szt.
– Wykonanie usług związanych z konfiguracją systemu CRM.
– Przeprowadzenie szkolenia pracowników z zakresu użytkowania systemu CRM.
Szczegółowa specyfikacja przedmiotów zamówienia przedstawiona jest w zapytaniu ofertowym w punkcie III.

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina lub drogą elektroniczną na adres: [email protected] w postaci skanów podpisanych dokumentów.
Termin na składanie ofert wynosi 8 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu publikacji zapytania w Bazie konkurencyjności i kończy się 28.11.2019 r. o godz. 15:00.
Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

Published On: 21 listopada, 2019 / Categories: Hospitality, Hospitality 18/2019 /