Celem projektu jest budowa obiektu hotelowego wykorzystującego m.in. potencjał endogeniczny gm. Uniejów – wody geotermalne. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „BUDOWA OBIEKTU HOTELOWEGO W CELU WPROWADZENIA NOWYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH WYKORZYSTUJĄCYCH POTENCJAŁY ENDOGENICZNE GMINY UNIEJÓW.”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2. Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.
Oferty na załączonym Formularzu Oferty (załącznik nr 2) wraz załącznikami należy składać w formie pisemnej przesłanej na adres siedziby Zamawiającego
90 – 513 Łódź, ul. Struga 24 (decyduje data dostarczenia przesyłki), lub bezpośrednio w siedzibie zamawiającego: 90 – 513 Łódź, ul. Struga 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 24.12.2019 r.

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa budowa obiektu hotelowego wraz z zapleczem gastronomicznym w miejscowości Uniejów. Szczegółowy wykaz prac znajduje się w Załączniku Nr 1 – SIWZ. W ramach przedmiotu zamówienia zostaną wykonane następujące prace:
a. w części hotelowej: wzmocnienie gruntu palami, budowa ścian, stropów, komunikacji pionowej ze schodami, wykonanie drewnianej więźby dachowej wraz z pokryciem z blachy układanej „na rąbek” oraz docieplenie ścian wraz z montażem okładziny ceglanej i fasad. Montaż ślusarki i stolarki drzwiowej i okiennej wraz z wykończeniem powierzchni ścian i podłóg.
b. w części restauracyjnej: wzmocnienie gruntu palami, budowa ścian, montaż konstrukcji stalowej wraz z wykonaniem pokrycia dachowego z blachy trapezowej i papy oraz docieplanie ścian wraz z montażem okładziny ceglanej i fasad. Montaż ślusarki i stolarki drzwiowej i okiennej wraz z wykończeniem powierzchni ścian i podłóg.
2. Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje projekt budowlany. Ze względu na znaczący rozmiar dokumentacji Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia dokumentacji w Bazie Konkurencyjności. Dokumentacja jest możliwa do wglądu w siedzibie Zamawiającego przy ul. A. Struga 24, 90-513 Łódź, po uprzednim umówieniu się za pomocą drogi telefonicznej, mailowej lub może zostać przesłana drogą elektroniczną po uprzednim podpisaniu przez potencjalnego Wykonawcę umowy o poufności stanowiącej załącznik nr 8. Osobą upoważniona do kontaktu z oferentami jest Łucja Chudzik: tel. 42 636 91 61, mail: [email protected].
3. Każdy Oferent jest zobowiązany do złożenia formularza ofertowego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.

Published On: 12 grudnia, 2019 / Categories: Hospitality, Hospitality 20/2019 /