Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z infrastrukturą oraz dostawę wyposażenia multimedialnego, kiosku multimedialnego wraz z oprogramowaniem, systemu symultanicznego dla osób słabowidzących, wyposażenia meblowego, wyposażenia siłowni

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, z uwzględnieniem wskazanego przez Zamawiającego podziału.
Szczegółowe parametry zostały wskazane w załączniku pn. Zapytanie ofertowe.
Część 1 zamówienia : Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku hotelowego o salę konferencyjną wraz z infrastrukturą.
Część 2 zamówienia: Zakup wyposażenia multimedialnego.
Część 3 zamówienia: Kiosk multimedialny wraz z oprogramowaniem.
Część 4 zamówienia: System symultaniczny.
Część 5 zamówienia: Wyposażenie meblowe.
Część 6 zamówienia: Wyposażenie siłowni.

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w terminie do końca upływu dnia 31.01.2020 r.
a) mailowo [email protected] lub
a) pisemnie pocztą lub osobiście na adres: HOTEL DĘBOWE WZGÓRZE POKRZYWNA 48, 48-267 JARNOŁTÓWEK
4) Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub data otrzymania maila z ofertą.

Published On: 28 stycznia, 2020 / Categories: Hospitality, Hospitality 01/2020 /