Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą wyposażenia hotelowego:
Zadanie 1 Wykonanie prac budowlanych, związanych z adaptacją pomieszczeń mieszczących się w obrysie zewnętrznym ścian istniejącego budynku Dworku wraz z dostawą wyposażenia
Zadanie 2 Zagospodarowanie terenu i montaż małej architektury
Zadanie 3 Dostawa wyposażenia dla Hotelu Azzun – etap II pokoje hotelowe

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego: APEXLAND MAREK ADAMCZYK, Kromerowo 28, 11-010 Barczewo do dnia 23.03.2020r. do godziny 12:00. Tytuł projektu „Dworek na Warmii – wiejskie życie…”
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.
2. Oferta na daną cześć powinna być:
a) złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
b) musi być sporządzona w języku polskim,
c) dokumenty obcojęzyczne załączane są do oferty wraz z tłumaczeniem,
d) powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, w zakresie dotyczącym części na którą jest składana, Wykonawca może złożyć ofertę na załączonym do niniejszego zapytania wzorze (Załącznik nr 2) lub sporządzić własny wzór który musi zawierać wszystkie informacje oraz oświadczenia zawarte w Załączniku nr 2,
e) wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty,
3. Ofertę (w każdej z części) może wykonawca złożyć samodzielnie lub wspólnie kilku wykonawców, wówczas ustanawiają pełnomocnika.
4. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę, czy to samodzielnie czy wspólnie z innymi wykonawcami.
5. Na kopercie należy podać nazwę zamówienia właściwą dla zakresu na jaki jest składana:
Zadanie 1 Wykonanie prac budowlanych, związanych z adaptacją pomieszczeń mieszczących się w obrysie zewnętrznym ścian istniejącego budynku Dworku wraz z dostawą wyposażenia
Zadanie 2 Zagospodarowanie terenu i montaż małej architektury
Zadanie 3 Dostawa wyposażenia dla Hotelu Azzun – etap II pokoje hotelowe
6. Konsekwencje nieprawidłowego oznakowania na kopercie ponosi Wykonawca.
7. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
8. Oferta może zostać dostarczona osobiście, przez posłańca, kurierem lub za pośrednictwem poczty. Datą wpłynięcia jest data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
9. Do oferty należy dołączyć:
a) pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy;
10. Zmiana lub wycofanie oferty:
a) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
b) Pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian albo o wycofaniu oferty musi być doręczone przed upływem terminu składania ofert i podpisane przez uprawnioną osobę/y, przy czym zmiana oferty musi być dokonana w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”. Oświadczenia te muszą być jednoznaczne i nie powodować wątpliwości co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.
c) Wycofanie lub zmiana oferty bez zachowania przez Wykonawcę wyżej wskazanych zasad nie będą skuteczne.

Published On: 9 marca, 2020 / Categories: Hospitality, Hospitality 05/2020 /