Dotyczy projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres [email protected] lub w wersji papierowej na adres: HOTEL MIRJAN LADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Ul. Tadeusza Kościuszki 78, 57-540 Lądek-Zdrój do 04.05.2020 r.
2. Oferta na wykonanie zamówienia powinna zawierać co najmniej:
a) Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania zawierający oświadczenie, że oferowane elementy przedmiotu zamówienia spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w rozdziale II.2.4. Przedmiot zamówienia.
b) Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
d) Karty katalogowe elementów przedmiotu zamówienia (w języku polskim). Dane zawarte w kartach katalogowych będą podstawą do sprawdzenia, czy oferowane elementy spełniają parametry techniczne określone przez Zamawiającego. Ocena spełnienia wymagań odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3. Koszt przygotowania i złożenia Oferty ponosi Wykonawca.
4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższego wyposażenia o poniższych minimalnych parametrach technicznych:

Monitor:
– Czas reakcji [ms]: 5
– Częstotliwość odświeżania [Hz]: 60
– Proporcje wymiarów matrycy: 21:9
– Przekątna ekranu [cal]: 38

Published On: 27 kwietnia, 2020 / Categories: Hospitality, Hospitality 05/2020 /