Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku kompleksu hotelowego o budowę obiektu rekreacyjno-usługowego wraz z częścią basenową, SPA oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Piaski w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, nr projektu POPW.01.03.02-28-0009/19 pod nazwą: „Mazurskie Legendy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku kompleksu hotelowego o budowę obiektu rekreacyjno-usługowego wraz z częścią basenową, SPA oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Piaski. Budynek zaprojektowany w konstrukcji żelbetowej wylewanej, monolitycznej, płytowo-słupowej ze ścianami tarczami. Sztywność przestrzenną budynku zapewniają klatki schodowe i szyby windowe. Kondygnacja podziemna w konstrukcji żelbetowej, wylewanej, płytowo – słupowej z podciągami i ścianami żelbetowymi. Kondygnacja podziemna jest posadowiona na płycie fundamentowej z miejscowymi pogrubieniami pod słupami i w obrębie klatki schodowej i szybów windowych. Płyta fundamentowa wykonana w technologii białej wanny (TBW). Dach wielospadowy z więźbą drewnianą. Wysokość projektowanego budynku to 4 kondygnacje nadziemne (kondygnacja techniczna w spadku dachu).
Inwestycja obejmuje również wykonanie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, teletechnicznej, wodnej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogrzewania i wentylacji. Inwestycja obejmuje również wykonanie instalacji technicznych zewnętrznych, obsługę komunikacyjną oraz zagospodarowanie terenu.

Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod adresem: Mazurski Raj Sp. z o.o., 12-220 Ruciane Nida, Piaski 5 osobiście, za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich.
2. Termin składania ofert upływa dnia 06-05-2020r.
3. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach: poniedziałek – piątek w godzinach 10.00 – 17.00.
4. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę otrzymania oferty przez Zamawiającego i zarejestrowania jej pod wyżej wskazanym adresem.
5. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datą kalendarzową oraz godziną i minutą, w której została przyjęta.
6. Zamawiający wyklucza możliwość składania oferty w wersji elektronicznej. Oferty złożone tą metodą nie będą rozpatrywane.
7. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.

Published On: 28 kwietnia, 2020 / Categories: Hospitality, Hospitality 05/2020 /