Celem zamówienia jest wypełnienie założeń projektu pt. „Kompleksowa termomodernizacja Centrum Szkoleniowo- Wypoczynkowego „Duo” w Janowie Lubelskim”, realizowanego w ramach działania 5.1. Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zamówienie udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Oferty należy składać do 09.07.2020 r. do godz. 09:00. Oferty przygotowane zgodnie z opisem należy składać listownie/osobiście na adres: Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe „DUO”, ul. Turystyczna 10A, 23-300 Janów Lubelski. Na kopercie należy wpisać „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 49,60 kW dla firmy DUO” „Nie otwierać przed: 09.07.2020. godz. 09:00”. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż na dachu budynku Zamawiającego instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 49,60 kW – 1 komplet.

Powyższe prace będą odbywały się w budynku Zmawiającego mieszczących się przy ul. Turystycznej 10A, 23-300 Janów Lubelski na działkach o nr 1082/3; 989/3,990/3; 2129/34. Zakres robót obejmuje: Montaż instalacji fotowoltaicznej z systemem zarządzania energią

Published On: 29 czerwca, 2020 / Categories: Hospitality, Hospitality 07/2020 /